ประกาศยื่นรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565

ประกาศยื่นรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครให้สถาบันอบรมที่สนใจยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565 จำนวน 100 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ประกาศการเปิดขอคำรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

 ประกาศการเปิดขอคำรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565

 

ผู้ที่สามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรกับ สดช.

1) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงกระทรวงอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

2) หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการจัดอบรม หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอบรม เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of Public sector Development commission หรือ OPD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency หรือ NSTDA) เป็นต้น

3) สถาบันอบรมเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

4) สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยให้สามารถจัดอบรมในหัวข้อเฉพาะได้

 

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอรับการประเมินฯ : ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินฯ ยื่นแบบฟอร์ม หลักฐานประกอบตามที่กำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แก่ สดช. ผ่านระบบ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร : สดช. ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน โดยใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเภท คุณลักษณะ และรูปแบบการจัดอบรมของหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจประเมินฯ : สดช. ดำเนินการจัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินหลักสูตร ทำการตรวจประเมินหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ที่ สดช. กำหนด โดยใช้เวลาในการตรวจประเมินฯ ภายใน 21 วัน

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมสรุปผลเพื่อการตัดสิน : สดช. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผลการตัดสิน : สดช. แจ้งผลการตัดสิน ให้ผู้ยื่นคำรับการประเมินฯ ขอทราบ โดยใช้เวลาในการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินภายใน 3 วัน ผ่านระบบ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

1. คู่มือผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร (PDF)

2. ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560, จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ. ฉบับปรับปรุง 1 มิถุนายน 2562 ภายใต้ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (PDF)   

 

Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-141-1422 และอีเมล tacc@onde.go.th