รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

เงื่อนไขสำหรับหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

1) หลักสูตร ที่มีผลการพิจารณารับรองหลักสูตรเป็น รับรองหลักสูตร จะได้รับการรับรองหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นการจัดอบรมก่อนหน้า และเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือหลักสูตรเดิมที่เคยจัดอบรมก่อนหน้า โดยสามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการอบรมได้ทันที พร้อมทั้งจัดส่งผลการอบรมรายครั้ง และรายปีเพื่อรายงานผลต่อ สดช.
2) หลักสูตรที่มีผลการพิจารณารับรองหลักสูตรเป็น รับรองแบบมีเงื่อนไขให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะตามที่ได้รับข้อคิดเห็นจากกนั้นส่งรายงานผลการแก้ไขกลับเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาอีกครั้งอย่างไรก็ตามระหว่างนั้นหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการอบรมได้เช่นกัน พร้อมทั้งจัดส่งผลการอบรมรายครั้ง และรายปีเพื่อรายงานผลต่อ สดช.

แสดงผล ถึง จาก รายการ
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร เจ้าของหลักสูตร กลุ่มทักษะความสามารถ (UOC) กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการรับรอง วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุด อีเมล เบอร์ติดต่อ