เกี่ยวกับ TACC

img-info

ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หรือระบบ TACC (Training Accreditation & Course Certification) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถาบันอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร และยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติมอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) รับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

ต่อมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้นำเรื่อง ขอขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้ง 6 กลุ่ม (ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง ผู้ทำงานนโยบายและวิชาการ ผู้ทำงานด้านบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบตามที่ ดศ. เสนอ และมอบหมายให้ สดช. เร่งกำหนดมาตรฐานของหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

ด้วยเหตุนี้ สดช. จึงได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หรือระบบ TACC ขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการรับรองหลักสูตร การบริหารจัดการและการติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนใช้ในการเผยแพร่และประกาศข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองหลักสูตร และการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรอีกด้วย