ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองหลักสูตร

 

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอรับการประเมินฯ : ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินฯ ยื่นแบบฟอร์ม หลักฐานประกอบตามที่กำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แก่ สดช. ผ่านระบบ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร : สดช. ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน โดยใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเภท คุณลักษณะ และรูปแบบการจัดอบรมของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจประเมินฯ : สดช. ดำเนินการจัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินหลักสูตร ทำการตรวจประเมินหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ที่ สดช. กำหนด โดยใช้เวลาในการตรวจประเมินฯ ภายใน 21 วัน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมสรุปผลเพื่อการตัดสิน : สดช. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผลการตัดสิน : สดช. แจ้งผลการตัดสิน ให้ผู้ยื่นคำรับการประเมินฯ ขอทราบ โดยใช้เวลาในการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินภายใน 3 วัน ผ่านระบบ

 

img-info

 

  เอกสารแบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอ

  1. แบบฟอร์ม ONDE-CU-001 แบบนำเสนอหลักสูตรเพื่อขอรับรองหลักสูตร (Word | PDF)
  2. แบบฟอร์ม ONDE-CU-002 แบบประเมินคุณลักษณะของหลักสูตรและการจัดอบรม (Word | PDF)
  3. แบบฟอร์ม ONDE-CU-003 แบบรายงานผลการจัดอบรม (Word | PDF)
  4. แบบฟอร์ม ONDE-CU-004 แบบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (Word | PDF)

 

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร

ผ่านระบบ TACC (ต้องสมัครสมาชิกเป็น ผู้เสนอหลักสูตร ก่อน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. คู่มือผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร (PDF)
2. แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1 แบบฟอร์ม ONDE-CU-007 แบบยื่นขออุทธรณ์ผลตัดสิน (Word | PDF)
    2.2 แบบฟอร์ม ONDE-CU-009 ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ (Word | PDF)
3. เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องใช้ 
    3.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (ผู้แทนของสถาบันอบรม) 
    3.2 หนังสือมอบอำนาจจากสถาบัน 
    3.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
4. ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560, จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ. ฉบับปรับปรุง 1 มิถุนายน 2562 ภายใต้ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (PDF)
5. Font TH SarabunPSK (ควรติดตั้ง Font ดังกล่าว ก่อนเปิดเอกสารแบบฟอร์ม เพื่อให้การแสดงผลถูกต้อง) (ZIP)

 

Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-141-1422 และอีเมล tacc@onde.go.th

 


 

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

 

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นสมัคร : ผู้ยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ต้องยื่นแบบฟอร์มสมัคร หลักฐานประกอบการคัดเลือก ตามที่ สดช. กำหนด
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร : สดช. ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 3-7 วัน
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาคัดเลือก : สดช. สรุปบัญชีรายชื่อผู้สมัคร และนำเรียนให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการตัดสิน : สดช. แจ้งผลการตัดสินให้ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับคัดเลือกทราบ โดยใช้เวลาในการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินภายใน 3 วัน
ขั้นตอนที่ 5 รับทราบการเป็นผู้ประเมิน : ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับแจ้งผลการตัดสินจาก สดช. แล้ว จัดส่งใบลงนามรับทราบและถือเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตามที่ สดช. กำหนด ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการคัดเลือก

 

img-info

 

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบฟอร์ม ONDE-AS-001 แบบสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร (Word | PDF)
  2. แบบฟอร์ม ONDE-AS-002 แบบเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Word | PDF)

 

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร

ผ่านระบบ TACC (ต้องสมัครสมาชิกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. คู่มือผู้สมัครเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักสูตร (PDF)
2. แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1 แบบฟอร์ม ONDE-AS-003 ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นผู้ประเมินหลักสูตร (Word | PDF)
    2.2 แบบฟอร์ม ONDE-AS-005 แบบขอยุติหน้าที่การเป็นผู้ประเมินหลักสูตร (Word | PDF)
    2.3 แบบฟอร์ม ONDE-AS-007 ยื่นขออุทธรณ์ผลตัดสินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Word | PDF)
    2.4 แบบฟอร์ม ONDE-AS-009 ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินหลักสูตร (Word | PDF)
3. เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องใช้ 
    3.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
    3.3 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามที่ระบุในเอกสาร 
    3.4 เอกสารหลักฐานการศึกษาดูงาน (หากมี) 
    3.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
4. ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560, จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ. ฉบับปรับปรุง 1 มิถุนายน 2562 (PDF)
5. Font TH SarabunPSK (ควรติดตั้ง Font ดังกล่าว ก่อนเปิดเอกสารแบบฟอร์ม เพื่อให้การแสดงผลถูกต้อง) (ZIP)

 

Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-141-1422 และอีเมล tacc@onde.go.th