คำถามที่พบประจำ

ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดย สดช. เพื่อใช้สนับสนุนการรับรองหลักสูตร และการบริหารจัดการและการติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยระบบฯ จะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร และยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร นอกจากนี้ ยังเผยแพร่และประกาศข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองหลักสูตร และการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรอีกด้วย
สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการสมัครขอใช้งานในระบบขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1. ผู้เสนอหลักสูตร หมายถึง ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอรับรองหลักสูตรกับ สดช. และ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่ประสงค์ยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตรกับ สดช.
การสมัครสมาชิกในระบบฯ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ [ขั้นตอน 1] กด “สมัครสมาชิก” บนเมนูด้านขวาบน ของระบบ TACC [ขั้นตอน 2] กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง [ขั้นตอนที่ 3] ทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล ก็เป็นอันเสร็จ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามทาง Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) หรืออีเมล tacc@onde.go.th
ผู้ที่สามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรกับ สดช. ต้องเป็นสถาบันหรือหน่วยงานในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงกระทรวงอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2. หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการจัดอบรม หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 3. สถาบันอบรมเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ 4. สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยให้สามารถจัดอบรมในหัวข้อเฉพาะได้ ทั้งนี้ สถาบันหรือหน่วยงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้างต้น ที่ประสงค์ยื่นขอรับรองหลักสูตร ให้ทำการสมัครสมาชิกเป็น “ผู้เสนอหลักสูตร” ก่อน จึงจะสามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรผ่านระบบได้
การยื่นขอรับการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรกับ สดช. มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ [ขั้นตอน 1] ยื่นคำขอรับการประเมินฯ : ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินฯ ยื่นแบบฟอร์ม หลักฐานประกอบตามที่กำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แก่ สดช. ผ่านระบบ [ขั้นตอน 2] ตรวจสอบเอกสาร : สดช. ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน โดยใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเภท คุณลักษณะ และรูปแบบการจัดอบรมของหลักสูตร [ขั้นตอน 3] ตรวจประเมินฯ : สดช. ดำเนินการจัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินหลักสูตร ทำการตรวจประเมินหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ที่ สดช. กำหนด โดยใช้เวลาในการตรวจประเมินฯ ภายใน 21 วัน [ขั้นตอน 4] ประชุมสรุปผลเพื่อการตัดสิน : สดช. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินหลักสูตร [ขั้นตอน 5] แจ้งผลการตัดสิน : สดช. แจ้งผลการตัดสิน ให้ผู้ยื่นคำรับการประเมินฯ ขอทราบ โดยใช้เวลาในการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินภายใน 3 วัน ผ่านระบบ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาใน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหลักสูตรฯ หรือ คู่มือผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร หรือติดต่อสอบถามทาง Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) หรืออีเมล tacc@onde.go.th
1. ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และ สดช. จะมีการเผยแพร่รายชื่อดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ระบบ TACC ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถมาสืบค้น รับทราบถึงหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันอบรมที่ได้รับการรับรอง และเลือกพิจารณาในการส่งบุคลากรมาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเหล่านั้น 2. ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองจาก สดช. ซึ่งสถาบันอบรมสามารถนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรของตน หรือใส่ในประกาศนียบัตรได้ 3. หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ได้รับข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอบรม ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น และ 4. สามารถของบประมาณสนับสนุน (Grant) ในการจัดอบรม สำหรับหลักสูตรประเด็นทักษะสำคัญฯ ผ่านกองทุน DE (การตัดสินใจให้ทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุน DE))
บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของประเทศไทย (ตามเกณฑ์ ว6) ครอบคลุมทั้งอาจารย์/ผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันจัดอบรมต่าง ๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินและการจัดการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหาระดับสูง หรือผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทักษะด้านดิจิทัลฯ ที่กล่าวไว้ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทักษะด้านดิจิทัลฯ ที่กล่าวไว้ ทั้งนี้ ให้บุคคลข้างต้น ทำการสมัครสมาชิกเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ก่อน จึงจะสามารถยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตรผ่านระบบได้
การยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตรกับ สดช. มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ [ขั้นตอน 1] ยื่นสมัคร : ผู้ยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ต้องยื่นแบบฟอร์มสมัคร หลักฐานประกอบการคัดเลือก ตามที่ สดช. กำหนด [ขั้นตอน 2] ตรวจสอบเอกสาร : สดช. ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 3-7 วัน [ขั้นตอน 3] พิจารณาคัดเลือก : สดช. สรุปบัญชีรายชื่อผู้สมัคร และนำเรียนให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร [ขั้นตอน 4] แจ้งผลการตัดสิน : สดช. แจ้งผลการตัดสินให้ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับคัดเลือกทราบ โดยใช้เวลาในการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินภายใน 3 วัน [ขั้นตอน 5] รับทราบการเป็นผู้ประเมิน : ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับแจ้งผลการตัดสินจาก สดช. แล้ว จัดส่งใบลงนามรับทราบและถือเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตามที่ สดช. กำหนด ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาใน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินหลักสูตรฯ หรือ คู่มือผู้ยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร หรือติดต่อสอบถามทาง Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) หรืออีเมล tacc@onde.go.th
ผู้ประเมินหลักสูตร จะได้รับประโยชน์ดังนี้ 1. ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล (Pool Lists) ของ สดช. ทำให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ สดช. ในอนาคต 2. ได้รับการอบรมในหลักสูตรผู้ประเมินหลักสูตร ที่ สดช. จัดสรร และจัดอบรมให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้ง ทุกๆ ปี จะได้รับเชิญให้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และ/หรืออัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและการตรวจประเมิน และ 3. ได้ร่วมตรวจประเมินหลักสูตรกับ สดช. และกำหนดคุณภาพหลักสูตรการอบรมและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
กระบวนการรับรองหลักสูตร ตั้งแต่ขั้นตอนยื่นคำขอรับการประเมินฯ จนถึงขั้นตอนแจ้งผลตัดสิน ใช้ระยะเวลา 15-35 วัน (เป็นเวลาประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงจากเวลาดังกล่าว ขึ้นกับประเภท คุณลักษณะ รูปแบบการจัดอบรมของหลักสูตร ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินฯ จัดส่งให้กับ สดช. ตลอดจนรอบการพิจารณาตัดสินรับรองหลักสูตรของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กระบวนการยื่นสมัครและคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตั้งแต่ขั้นตอนยื่นสมัคร จนถึงขั้นตอนรับทราบการเป็นผู้ประเมิน ใช้ระยะเวลา 8-25 วัน (เป็นเวลาประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงจากเวลาดังกล่าว ขึ้นกับความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่ผู้ยื่นสมัครจัดส่งให้กับ สดช. ตลอดจนรอบการพิจารณาตัดสินรับรองหลักสูตรของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

ยังมีข้อสงสัยที่ยังไม่ได้รับคำตอบ?

คุณสามารถส่งคำถามโดยกดปุ่ม "สอบถามเพิ่มเติม" เมื่อเราได้รับคำถามจะดำเนินการตอบกลับอย่างเร็วที่สุด