เงื่อนไขและข้อกำหนด

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้


1. เว็บไซต์ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งให้บริการยื่นรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการยื่นรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


2. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อระบบ โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี


3. การตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
    3.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนด ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้ เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด ฉบับนี้แล้ว
    3.2 หากมีเงื่อนไขและข้อกำหนด  เพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับเงื่อนไขและข้อกำหนด ในการใช้งานฉบับนี้


4 การแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนด ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขและข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดต่อไป 

 

5. บัญชี
    5.1. เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
    5.2. ในกรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตนใดๆ (Authentication information) เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาจถือว่ากิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลการรับรองตัวตนดังกล่าว เสมือนเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น
5.3. บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการนั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

 

6. ข้อจำกัดการใช้งาน
ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนด 
    6.1. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
    6.2. การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
    6.3. การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ/หรือบุคคลที่สาม
    6.4. การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ/หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
    6.5. การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม
    6.6. การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
    6.7. การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายและ/หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการ การกระทำซึ่งเป็นการใช้บริการ ในทางที่ผิด การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของการบริการ โดยไตร่ตรองไว้ และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการฯ ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือการใช้บริการของผู้ใช้
    6.8. การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม
    6.9. การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.8 ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่าไม่เหมาะสม

 

7. ความรับผิดชอบของผู้ใช้
    7.1. ผู้ใช้ต้องใช้บริการนี้ด้วยเความเสี่ยงของตน และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทำไปอันเรื่องมาจากการใช้บริการฯ นี้
    7.2. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบบัญชีหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
         1)    ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
         2)    ผู้ใช้ทำให้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
         3)    สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่าไม่ควรให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (2) ข้างต้น 
    7.3. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากการใช้บริการดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทันทีที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้องขอ

 

8. ไม่รับประกันความเสียหาย
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ใช้ ว่าบริการนั้นปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ฯลฯ ข้อผิดพลาด บัค (BUGS) หรือการละเมิดสิทธิใด ๆ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

 

9. ข้อจำกัดความรับผิดของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการ