ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 2

ตามที่คณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เรียงตามลำดับการยื่นสมัคร ได้แก่
1. นายนิพนธ์ นาชิน        
2. นางสาวพิมรินทร์ คีรินทร์        
3. นายเชียร เตชะภาณุปรีดา        
4. ผศ. วีระชาติ มัตติทานนท์        
5. นายเอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์        
6. นางนันทพร ดำรงพงศ์        
7. นายมยูร ใยบัวเทศ        
8. นายกฤษฎา เฉลิมสุข        
9. นายชาลี วรกุลพิพัฒน์        
10. นายสมหมาย กรังพานิช        
11. นายจิรศิลป์ จยาวรรณ        
12. นายเอก ชุณหชัชราชัย        
13. นายเมฆินทร์ วรศาสตร์        
14. รศ.พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์    
15. นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์        
16. นายณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี        
17. นายถรัฐการ ประชุมวรรณ    
18. นายกรีฑา ตรีโภคา        
19. นางสาววิลาสินี เทพสุนทร    
20. ผศ. นภัทร สระเอี่ยม        
21. นายพงษ์พันธุ์ มานุพีรพันธ์
22. ผศ. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี        
23. นางสาวทิพวรรณ มีพึ่ง        
24. นายปริญญา สงวนสัตย์        
25. นายธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล     
26. นางสาวอรัชมน พิเชฐวรกุล    
27. นางดวงกมล แก้วแดง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งใบลงนามรับทราบและถือเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการคัดเลือก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์การเป็นผู้ประเมินหลักสูตร 

ประกาศ ณ วันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565