สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2

สดช. จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จำกัดที่นั่งจำนวน 50 คน ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดมีดังนี้

 

ผู้ที่สามารถยื่นสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 ผู้แทนของสถาบันอบรมที่มีสิทธิ์ในการยื่นขอรับรองหลักสูตรกับ สดช. ดังต่อไปนี้
1) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงกระทรวงอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2) หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการจัดอบรม หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอบรม เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of Public sector Development commission หรือ OPD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency หรือ NSTDA) เป็นต้น
3) สถาบันอบรมเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
4) สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยให้สามารถจัดอบรมในหัวข้อเฉพาะได้

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรมผ่านฟอร์มออนไลน์ (https://forms.office.com/r/ig5bPQiB03) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนส่งให้แก่ สดช. ผ่านช่องทาง tacc@onde.go.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 13 พฤษภาคม 2565
ขั้นตอนที่ 2 สดช. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม : สดช. สรุปและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับเข้าร่วมการอบรม
1) อุปกรณ์ Notebook หรือ Tablet เพื่อใช้ในช่วงกิจกรรมของการอบรม
2) ข้อมูลและไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ของหลักสูตรที่ต้องการยื่นคำขอรับรองหลักสูตร (ถ้ามี) (สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก ขั้นตอนการยื่นคำขอ)

 

ตารางกำหนดการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) และอีเมล tacc@onde.go.th