ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เรียงตามลำดับการยื่นสมัคร ได้แก่

1. นายจิรวัฒน์ แท่นทอง

2. ผศ. สุพัตรา แผนวิชิต

3. ผศ. วิชชา ฉิมพลี

4. ผศ. อรรถพล ป้อมสถิตย์

5. รศ. น้ำฝน อัศวเมฆิน

6. ผศ. อภิรดี สรวิสูตร

7. นายเมธพลนันทน์ อธิเมธัฒน์

8. นายจิรพัฒน์ สุมานนท์

9. ผศ. เอกรัฐ รัฐกาญจน์

10. นางสาวนันทา จันทร์พิทักษ์

11. ผศ. วรพล ลีลาเกียรติสกุล

12. นายชาลี ธรรมรัตน์

13. นายสมเกียรติ นากระโทก

14. นางสาวอุบล ธงสถาพรวัฒนา

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งใบลงนามรับทราบและถือเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการคัดเลือก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์การเป็นผู้ประเมินหลักสูตร 

ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

เอกสารประกาศต้นฉบับ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 1