ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรครั้งที่ 3

ตามที่คณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เรียงตามลำดับการยื่นสมัคร ได้แก่

1. นายประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

2. รศ.ชัยยศ พิรักษ์

3. นายธนากร อุยพานิชย์

4. ผศ.ชฎารัฐ ขวัญนาค

5. ผศ.สำราญ เลิศคอนสาร

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งใบลงนามรับทราบและถือเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการคัดเลือก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์การเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

ประกาศ ณ วันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ-สดช