ประกาศยื่นรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

ประกาศยื่นรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตรกับ สดช. ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 กันยายน 2565

 

 

ประกาศการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

 ประกาศการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ผู้ที่สามารถยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของประเทศไทย (ตามเกณฑ์ ว6) ครอบคลุมทั้งอาจารย์/ผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันจัดอบรมต่าง ๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินและการจัดการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหาระดับสูง หรือผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทักษะด้านดิจิทัลฯ ที่กล่าวไว้ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทักษะด้านดิจิทัลฯ ที่กล่าวไว้ 

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นสมัคร : ผู้ยื่นสมัครเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ต้องยื่นแบบฟอร์มสมัคร หลักฐานประกอบการคัดเลือก ตามที่ สดช. กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร : สดช. ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 3-7 วัน

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาคัดเลือก : สดช. สรุปบัญชีรายชื่อผู้สมัคร และนำเรียนให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินคัดเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการตัดสิน : สดช. แจ้งผลการตัดสินให้ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับคัดเลือกทราบ โดยใช้เวลาในการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินภายใน 3 วัน

ขั้นตอนที่ 5 รับทราบการเป็นผู้ประเมิน : ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับแจ้งผลการตัดสินจาก สดช. แล้ว จัดส่งใบลงนามรับทราบและถือเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตามที่ สดช. กำหนด ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการคัดเลือก

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

1. คู่มือผู้สมัครเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักสูตร (PDF)

2. ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560, จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ. ฉบับปรับปรุง 1 มิถุนายน 2562 ภายใต้ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (PDF)

 

Call Center โทร. 095-001-3773, 066-121-7028, 098-289-2024, 094-996-7779 (ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-141-1422 และอีเมล tacc@onde.go.th